BIPDeklaracja dostępnościKontakt
menu

Psycholog szkolny

Pracę psychologa w szkole określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej. Według aktualnych przepisów do obowiązków psychologa zatrudnionego w szkole należy:
• prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
• diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
• udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
• podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
• minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
• inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
• pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
• wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Psycholog szkolny Pani Marta Roguszczak

Godziny pracy psychologa szkolnego
poniedziałek: 7:30 - 12:00
wtorek: 7:50 - 14:20
środa: 10:50 - 14:20, (od 16:20 do 17:20 - konsultacje dla rodziców i uczniów)
czwartek: 11:00 - 12:30, 13:00 - 17:00
piątek: 7:50 - 9:50


Metody pracy psychologa
• rozmowa (indywidualna, grupowa), obserwacja diagnostyczna,
• badania psychologiczne (testy, kwestionariusze).

Psycholog: uświadamia mechanizmy działania, podpowiada, zwraca uwagę na sprawy istotne nad którymi należałoby popracować, ale nikogo nie zmienia (za zmianę odpowiedzialna jest osoba zgłaszająca się). Nie prowadzi terapii długoterminowej – w razie potrzeby wskazuje miejsce, gdzie można szukać dalszej pomocy.

Pomaga uczniom, którzy:
• mają trudności w nauce,
• w kontaktach z innymi,
• nie wiedzą, jak poradzić sobie ze stresem,
• doświadczają sytuacji kryzysowej,
• mają kłopoty z zachowaniem,
• są zainteresowani własnym rozwojem,
• chcą porozmawiać o sprawach dla nich ważnych,
• potrzebują motywacji i wsparcia do dalszej pracy.

Psychologa obowiązuje tajemnica zawodowa a praca z nim jest dobrowolna.