BIPDeklaracja dostępnościKontakt
menu

Historia Szkoły

Zespół Szkół Nr 2 znajduje się w obiektach powstałego w 1926 roku Hindenburgschule. Zniszczony w czasie działań wojennych, został odbudowany w roku 1955. Od grudnia tegoż roku stal się siedzibą Liceum Pedagogicznego.

Zespół Szkół Zawodowych nr2 w Szczytnie powstał 1 marca 1973 roku. Imię patrona Jędrzeja Śniadeckiego nadano szkole 14.10.1976 roku. Pierwszymi szkołami w Zespole były: Technikum Drogowe, Technikum Roszarnicze, Zasadnicza Szkoła Zawodowa (kierunki budowlane).

Absolwenci tych szkół są m.in.:
• nauczycielami w naszym Zespole (Joanna Mańkowska, Małgorzata Szczepanek, Mirosława Oporek-Miedzińska, Monika Gajownik, Ewa Sielska-Jadzewicz),
• nauczycielami w innych szkołach (np. Grzegorz Poniatowski, Edwin Kasjaniuk),
• pracownikami naukowymi UWM (np. dr Jolanta Piwowar),
• przedsiębiorcami (różne branże)
• lokalnymi politykami np. Adam Żywica,
pełnią kierownicze, odpowiedzialne funkcje w życiu społeczno - gospodarczym, np.:
• Daniel Niechwiadowicz - prezes zarządu Favorit Furniture SA
• Jacek Matejko - oficer Straży Pożarnej.

Z upływem czasu przybywało kierunków i zmieniał się na rolniczy, zgodnie z zapotrzebowaniem gospodarczym, profil kształcenia. Absolwenci szkół rolniczych w poważnym stopniu podnieśli poziom produkcji rolniczej prowadząc specjalistyczne, wysoko - towarowe gospodarstwa (produkcja mleka, żywca wołowego, agroturystyka).

Po przemianach ustrojowych pojawiło się zapotrzebowanie na kierunki związane z przetwórstwem żywności i sektorem usług. W związku z tym powstało technikum technologii żywienia oraz technikum technologii żywności. Zgodnie ze strategią rozwoju regionu, kładącej nacisk na rozwój bazy turystyczno- wypoczynkowej, utworzono technikum hotelarskie, a specjalnością technikum rolniczego i technikum żywienia i gospodarstwa domowego stała obsługa ruchu turystycznego na wsi.

Ponieważ na rynku obserwowało się stały dotkliwy brak specjalistów z zakresu informatyki Dyrekcja Zespołu nawiązała współpracę z prezesem firmy 7bulls Cezarym Augustynowiczem (absolwentem naszej szkoły). Umożliwiło to utworzenie Liceum Ogólnokształcącego o profilu mat. - inf. (zwane także: LO-Linux) Szczególnym atutem tej szkoły było ukierunkowanie na wykorzystanie oprogramowania Open Source.

Realizując wizję szkoły otwartej postanowiono umożliwić osobom niepełnosprawnym kontynuowanie nauki na poziomie szkoły średniej. Utworzono wówczas Liceum Ogólnokształcące z oddziałami integracyjnymi. Jest to jedyna tego typu szkoła w powiecie. W celu likwidacji barier architektonicznych dokonano niezbędnej modernizacji obiektu, a od roku szkolnego 2001/2002 uczniowie tych klas korzystają z nowego skrzydła budynku w pełni przystosowanego dla ich potrzeb (między innymi winda osobowa).

W 2003 roku w związku z wdrażaniem reformy edukacji Zespół Szkół Zawodowych nr 2 przekształcony został w Zespół Szkół nr 2. Dotychczasowe kierunki kształcenia zostały zachowane ale znacząco zmodyfikowane. Programy i metody kształcenia zgodnie z wymogami rynku europejskiego uwzględniają kreatywność absolwenta, jego gotowość do ciągłego samokształcenia i elastyczność. Pojawiły się również kierunki prozawodowe; ich celem jest przede wszystkim przygotowanie ucznia do dalszego kształcenia, ale jednocześnie zapoznanie z wybranymi sferami życia społeczno- gospodarczego. Są to tak zwane licea profilowane. A w przyszłości Zespół umożliwi absolwentom tych szkół kontynuację nauki w szkołach policealnych.

W 2010 roku szkoła poszerzyła swoją bazę edukacyjną o nowocześnie wyposażone, odnowione gabinety do nauki zawodów gastronomicznych i piękną halę sportową.