BIPDeklaracja dostępnościKontakt
menu

Promocja Zdrowia

2019-10-28 23:26:19 (ost. akt: 2022-09-22 19:09:27)


"Szkoła Promująca Zdrowie to inwestycja nie tylko w zdrowie, ale i edukacje młodego pokolenia. Tylko zdrowy człowiek jest w stanie rozwijać się wszechstronnie i osiągnąć wysokie wyniki. Sprzyjać temu będzie dobra atmosfera i zasady wzajemnej współpracy"
Zespół Szkół Nr 2 im Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie
– SZKOŁĄ PROMUJĄCĄ ZDROWIE


Nasza szkoła od wielu lat działa według zasad pracy Szkół Promujących Zdrowie w Polsce. 19 grudnia 2015 na Wojewódzkiej Konferencji Szkół Promujących Zdrowie, otrzymaliśmy akt przynależności do Warmińsko – Mazurskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
Warunkiem przynależności do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie było spełnienie przez szkołę niezbędnych kryteriów oraz przedstawienie odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej działalność prozdrowotną na terenie szkoły wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

https://m.powiatszczycienski.pl/2019/10/orig/szkola-promujaca-zdrowie-14392-25588.jpg

Główne cele Szkoły Promującej Zdrowie


Nadrzędnym celem Szkoły Promującej Zdrowie jest zdrowy styl życia społeczności szkolnej i lokalnej. Aby to osiągnąć należy.:
- kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej,
- zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,
- wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,
- umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać w nich poczucie własnej wartości,
- zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko do pracy i nauki,
- włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania.

Tekst zaczerpnięty z „Poradnika dla szkół i osób wspierających ich działalność w zakresie promocji zdrowia” pod redakcją Barbary Woynarowskiej


Główne kierunki działań i oczekiwane efekty oraz warunki dla tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie.

Zdrowie
Ma cztery wymiary: fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy, które powinny być w harmonii. Decyduje o jakości życia ludzi obok wykształcenia i warunków ekonomicznych.
Środowisko społeczne szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników – dobre relacje i współpraca między różnymi grupami społeczności szkolnej, szkołą i rodzicami, zarządzanie szkołą tworzą pozytywny jej klimat. Środowisko fizyczne szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników – środowiskowo to obejmuje: teren szkoły i jej otoczenie, budynek, jego pomieszczenia i wyposażenie, mikroklimat, organizację zajęć, posiłków, obiekty i sprzęt do rekreacji i aktywności fizycznej.
Rozwijanie umiejętności dbałości o zdrowie i kompetencji do działania uczniów i pracowników – realizacja programu dydaktycznego i wychowawczego szkoły oraz inne działania z zakresu edukacji zdrowotnej adresowane do uczniów i pracowników, motywowanie ich do podejmowania działań dla zdrowia.
Tworzenie związków społecznych – z rodzinami uczniów oraz ważnymi osobami/grupami w najbliższej społeczności; współpraca i konsultowanie planowanych działań, poszukiwanie sojuszników i wsparcia.
Współpraca z pracownikami medycznymi – pielęgniarką szkolną i innymi osobami/placówkami medycznymi sprawującymi opiekę zdrowotną nad uczniami (w tym nad uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych) i pracownikami (np. w ramach medycyny pracy).

https://m.powiatszczycienski.pl/2019/11/orig/spz-25650.jpg

Ryc. 1. Model szkoły promującej zdrowie w Polsce, 2015 r. - „Poradnika dla szkół i osób wspierających ich działalność w zakresie promocji zdrowia” pod redakcją Barbary Woynarowskiej

Standardy szkoły promującej zdrowie

1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.
3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.
4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

Działalność szkolnego koordynatora ds. promocji zdrowia
i Zespołu Promocji Zdrowia


Zadania szkolnego koordynatora ds. promocji zdrowia
1. Upowszechnianie koncepcji SzPZ w społeczności szkolnej.
2. Pozyskiwanie uczestnictwa członków społeczności szkolnej i sojuszników wśród rodziców i w społeczności lokalnej oraz motywowanie ich do wspólnych działań.
3. Inicjowanie, organizacja i koordynowanie prac związanych z dokonywaniem diagnozy, planowaniem działań, ich realizacją i ewaluacją wyników.
4. Współudział w kształceniu pracowników szkoły w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.
5. Kierowanie pracą szkolnego zespołu promocji zdrowia.
6. Prowadzenie dokumentacji działań szkoły w zakresie promocji zdrowia.
7. Współdziałanie z koordynatorem wojewódzkiej/rejonowej sieci SzPZ.
8. Rozwijanie własnych umiejętności osobistych i społecznych, w tym współdziałania z innymi ludźmi i kierowania wspólnie podjętymi działaniami.

Zadania i organizacja pracy szkolnego zespołu promocji zdrowia
1. Wspieranie pracy szkolnego koordynatora i aktywny udział w:
przeprowadzaniu diagnozy, planowaniu działań, ich realizacji i ewaluacji wyników, organizacji szkoleń w zakresie promocji zdrowia, prowadzeniu dokumentacji działań w zakresie promocji zdrowia i pracy szkolnego zespołu.
2. Zespołowe podejmowanie decyzji.
3. Ustalenie reguł pracy zespołu i zakresu zadań poszczególnych członków.
4. Rozwijanie umiejętności osobistych i społecznych członków zespołu.
5. Organizacja spotkań zespołu:
cykliczność spotkań, z zapowiedzianym wcześniej tematem, zaplanowanie spotkań podsumowujących różne etapy pracy, spotkania otwarte – „każdy mile widziany”, praca metodą warsztatową, z aktywnym zaangażowaniem wszystkich uczestników (praca w małych grupach, wspólne poszukiwanie rozwiązań).

ZESPÓŁ DS. REALIZACJI PROGRAMU „SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE”
1. Kaczmarczyk Renata – koordynator zespołu
2. Betlejewska Ewa
3. Iwańczyk Grzegorz
4. Leska Aneta
5. Oporek – Miedzińska Mirosława
6. Pawlak Daria
7. Pierzchała Iwona
8. Soliwoda Aneta
9. Dobkowska Mariola
10. Tańska Ewa